Metodologia

Qualsevol projecte didàctic que impliqui una producció audiovisual escolar (vídeo, televisió escolar o local, etc.) ha de tenir en compte, com a mínim, tres aspectes: els didàctics, els tècnics i els organitzatius.

producciotv

Els didàctics

– Disseny del projecte i selecció temàtica adequada al nivell educatiu de l’alumnat que el desenvoluparà.

– En la producció cal evitar la “fascinació tecnològica” del mitjà utilitzat, per això serà necessari donar sempre contingut, ja sigui didàctic o lúdic, al programa que vulguem realitzar.

– Pel que fa al contingut i a la forma del missatge, cal evitar el calc o la imitació del model comunicatiu unidireccional de les grans cadenes de televisió i buscar un model participatiu i horitzontal.

– Paral·lelament a la producció audiovisual, s’han de realitzar activitats d’anàlisi crítica dels missatges audiovisuals, per donar una visió global i així poder conèixer el mitjà televisiu en tota la seva dimensió.

– Al final de la producció és imprescindible que l’alumnat faci una autoavaluació crítica del treball realitzat, i, sempre que sigui possible, un visionat públic del projecte a través de la televisió local, o bé en el centre.

producciotv1

Els tècnics

– Adequar el projecte i les activitats que se’n derivin a la tecnologia audiovisual que hi hagi al centre o, posat el cas, a la televisió local.

– Conèixer mínimament el funcionament de la tecnologia que anem a utilitzar, les possibilitats expressives de l’equipament i també del llenguatge audiovisual, per evitar, així, falses expectatives entre l’alumnat.

– Abans de començar el projecte, l’alumnat ha de saber quins espais són necessaris per a la realització del programa (plató, set d’entrevistes, exteriors, etc.) i condicionar-los.

Organitzatius

– Implicació directa de l’alumnat en el projecte i la producció, com a forma d’interessar-lo pels continguts que volem transmetre, per a la qual cosa cal formar petits grups de treball que assumeixin tasques concretes.

– Davant dels problemes tècnics d’una producció audiovisual, buscar les vies perquè l’alumnat pugui resoldre’ls per ells mateixos (consultant altres persones, per exemple).

Francesc-Josep Deó

 
Fragment del capítol “Ecosistema comunicatiu local i educació”
del llibre “Educació i Televisió Local”
Publicat per Mitjans i la Fundació Jaume Bofill
Barcelona, 2000